صفحه نخست

 

 

با پيگيريهاي شهرداري ملارد و شوراي اسلامي شهرملارد اساسنامه سازمان اتوبوسراني شهرداري ملارد در تاريخ 04/10/81 به تصويب وزارت محترم كشور رسيد و با انتصاب اين جانب به عنوان مدير عامل سازمان رسماً از تير ماه سال 1382فعاليت خود را آغاز نمود . هدف مديريت سازمان از همان ابتدا ارائه حداكثر خدمات با بهره گيري حداكثري از امكانات موجود بود و در همين راستا با بكار گيري نيروهاي دانش آموخته و با تجربه و داراي قابليتهاي لازم و بهره گيري از دانش و تكنولوژي روز در دستور كار خود داشت و با كمال افتخار :

1-   سازمان اتوبوسراني ملارد نخستين سازماني بود كه در بدنه شهرداري ملارد ايجاد شد.

2-   سازمان اتوبوسراني ملارد نخستين سازماني در كل كشور بود كه تا آن تاريخ با در راستاي كاهش هزينه هاي خدمات رساني فعاليت خود را با واگذار صد در صد ناوگان به بخش خصوصي آغاز كرد.

3-   سازمان اتوبوسراني ملارد نخستين سازمان و مجموعه اداري در بخش ملارد بود كه سيستم جامع اداري ومالي را بصورت شبكه رايانه اي بكار گرفت.

4-   سازمان اتوبوسراني ملارد نخستين سازمان و مجموعه اداري در بخش ملارد بود كه به منظور اطلاع رساني پايگاه  اينتر نتي خود را  راه اندازي نمود.

5-   سازمان اتوبوسراني ملارد نخسين سازماني در مجموعه شهرداري ملارد بود كه آيين نامه مالي و معاملاتي خود را به تصويب رساند.

6-    سازمان اتوبوسراني ملارد نخستين سازماني در مجموعه شهرداري ملارد بود كه سازمان تفضيلي خود را به تصويب رساند.

7-   سازمان اتوبوسراني ملارد تنها سازماني از مجموعه شهرداري ملارد بود كه تمامي صورتهاي مالي خود را تا پايان سال مالي1388 ارائه و به تصويب شوراي محترم اسلامي شهر ملارد رسانده است.

8-   سازمان اتوبوسراني ملارد نخستين سازماني در مجموعه شهرستان شهريار بود كه تمامي اطلاعات عملياتي خود را با بهره گيري از نرم افزار اختصاصي ثبت و قابل پايش نمود.

 

براساس اساسنامه اركان سازمان بشرح زير است:

الف- شوراي سازمان

اعضاي شوراي سازمان عبارتنداز:

1-     نماينده وزارت كشور(فرماندار شهرستان) كه سمت رئيس شورا را خواهد داشت وبا هماهنگي استاندارو تائيد وزارت محترم كشور منصوب مي گردد.

2-     شهردار.

3-     يك نفراز اعضاي شوراي اسلامي شهر ملارد با انتخاب اعضاي شوراي شهر.

ب هيات مديره

اعضاي هيات مديره عبارتند از:

1-     معاون شهردار بعنوان عضو اصلي و ثابت كه سمت رياست هيات مديره را خواهد داشت .

2-     دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل حمل ونقل و امور مالي وفني براي مدت چهارسال كه توسط شهردار انتخاب خواهند شد.

ج مدير عامل

مدير عامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي ليسانس داراي تجربيات كافي در مسائل فني وحمل ونقل و ترافيك نيز باشد براي مدت دوسال توسط شوراي سازمان انتخاب وپس از تائيد وزارت محترم كشور و با حكم رئيس شورا منصوب مي گردد.

د- حسابرس(بازرس)

شوراي سازمان مكلف است يك شخص حقيقي با تحصيلات حسابداري يا حسابرسي يا مديريت بازرگاني و اقتصاد وحقوق يا يك شخص حقوقي متخصص در رشته مالي رابه عنوان حسابرس(بازرس) براي مدت يكسال انتخاب نمايد.

             امکانات:

           142  دستگاه اتوبوس

           8 دستگاه مینی بوس

           تعداد خطوط : 9 خط

          سرویس دهی به پایانه آزادی تهران : 70 دستگاه ( سرآسیاب به آزادی 38 دستگاه ، مارلیک به آزادی 32 دستگاه)

            سرویس دهی به پایانه شهید سلطانی مترو کرج: 37 دستگاه ( ملارد به مترو 18 دستگاه ، مارلیک به مترو 19 دستگاه)

         سرویس دهی به شهریار با 10 دستگاه اتوبوس

         سرویس دهی به فردیس کرج با 8 دستگاه اتوبوس

         سرویس دهی به شهرقدس با 8 دستگاه اتوبوس

         سرویس دهی به روستاهای حومه ملارد با 6 دستگاه اتوبوس

           متوسط مسافر روزانه :

         بیش از 000/60 هزار نفر